web analytics
Reklāma

Latvijas Universitâtes (LU) un Latvijas atvçrto tehnoloìiju asociâcijas (LATA) preses konference par elektronisko vçlçðanu droðîbas riskiem.